Ръководството декларира следната политика по качество, която е в съответствие със стратегията и визията  му за развитие на организацията като конкурентен участник на пазара за производство и доставка на алуминиеви и медни сплави и отливки от тях, в съответствие с изискванията на приложимите нормативни актове на клиентите.

Политиката по качество е насочена към:

 1. Ориентиране на цялостната дейност на организацията към клиента за удовлетворяване на неговите изисквания за високо и устойчиво качество на алуминиеви и медни сплави и продукти от тях.
 2. Формиране на мислене, основано на риска и планиране и провеждане на мерки за овладяване на рисковете и възможностите, свързани с  процесите изпълнявани от организацията.
 3. Постигане на единство на политика и цели по качество и постигане на по-висока резултатност от осъществяването им.
 4. Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси в организацията, чрез привличане на целия персонал на дружеството към активно участие в управлението на качеството, чрез обучение и мотивация.
 5. Поддържане на равнопоставени и взаимноизгодни връзки с всички заинтересовани страни -клиенти, доставчици и партньори.

За реализиране на политиката по качеството ръководството си поставя следните основни цели:

 1. Ориентиране на цялостната дейност на организацията към клиента. Постоянно повишаване на неговата удовлетвореност, проучване на потребностите и очакванията на клиента с цел подобряване качеството на изпълнение на предлаганите услуги и продукти. Недопускане на рискове, които могат да доведат до възражения и рекламации и поемане на отговорност за извършената работа от всеки член на екипа и ръководството на дружеството.
 2. Увеличаване на пазарния дял на дружеството чрез привличане на нови клиенти и внедряване на нови дейности.
 3. Развитие на маркетинговата дейност и анализ на влиянието на конкурентите.
 4. Подобряване  на финансово-икономическите резултати и ползи за организацията: по-висока производителност,  снижаване на производствените разходи, намаляване на несъответствията в работата.
 5. Постоянно инвестиране в по-модерно и продуктивно оборудване.
 6. Поддържане и постоянно подобряване на внедрената система за управление контрола на качеството(ISO 9001). Внедряването на системи за енергийна ефективност(ISO 50001) и системата за управление на качеството в предприятия, които се занимават с проектиране, производство, регулиране и обслужване на продукцията, предназначена за автомобилостроителната промишленост (ISO/TS 16949:2009) .

Политиката по качество е огласена, разбрана и прилагана от всички организационно-структурни  звена в дружеството.

Ръководството декларира своята убеденост, воля и готовност и личното си участие и отговорност за изпълнение на обявените политика и цели по качество.

Loading